Avaleht

Leo Õispuu
3.08.1930 – 8.09.2022

 

Meie hulgast on lahkunud Memento auväärne, suurte teenetega liige Leo Õispuu, Memento Tallinna Ühenduse esimees.

Leo Õispuu sündis Kuressaares 3. augustil 1930. aastal. Esimese Nõukogude okupatsiooni
ajal, 14. juunil 1941 küüditati Venemaale tema seitsmeliikmeline pere – ema, isa ja viis alaealist last. Siberimaa mulda jäid perekonnast ema, isa, vanaisa ja vanem vend. Pärast sõda, 1946. aastal põgenes Leo Õispuu nagu kümned tema saatusekaaslased Kirovi oblasti Nagorski rajoonist kodumaale. Veebruaris 1950 vahistati keskkooliõpilane Leo Õispuu koolipingist ja saadeti tapiga läbi vanglate tagasi sundasumisele Nagorski rajooni. Sundasumisel õnnestus L. Õispuul pääseda edasi õppima esmalt Permi Põllumajandusinstituuti ja seejärel üle minna Sverdlovski Polütehnilisse Instituuti. Tänu õpingutele sai võimalikuks pääsemine sundasumiselt. 1958. aastal saavutas Leo Õispuu üleviimise Tallinna Polütehnilisse Instituuti, et jätkata õpinguid kodumaal. 1960. aastal lõpetas ta TPI mehaanikateaduskonna. Töötanud aastail 1958-1962 Ilmarise tehases konstruktorina, astus L. Õispuu aspirantuuri ning töötas seejärel teadurina TPI-s. Tehnikakandidaadi väitekirja kaitses ta 1967. aastal ning aastast 1968 töötas dotsendina TPI soojusenergeetika kateedris.
Represseeritute ühenduse Memento loomise järel 1989. aastal lülitus Leo Õispuu aktiivselt
uurimistöösse Leo Talve juhitud meeskonnas, mis tegeles Eestile okupatsioonidega tekitatud
inimkaotuste selgitamisega. Töögrupp sai ametlikuks nimeks Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB) ja töötab sellisena praeguse ajani. Leo Õispuu juhtis bürood alates 1992. aastast. Üle 30 aasta kestnud uurimistöö tulemusena on ERRB avaldanud ligi paarkümmend mahukat musta nimekirjaraamatut, igaühes andmed kümnete tuhandete Nõukogude okupatsiooni ohvriks langenud Eesti kodanike kohta. Kokku on neid nimesid kaugelt enam kui sada tuhat: võitlustes okupantidega langenud, vangistatud, küüditatud, mõrvatud, tööpataljonides sunnitööliseks saanud ja vägivallas hukkunud. Eesti rahva jaoks ülimalt
vajalikku ERRB uurimistööd on teinud saatusekaaslased Memento organisatsioonist eesmärgiga jäädvustada kõigi kannatanute saatused. Selle töö juures oli Leo Õispuu visiooniga juhtija, sihikindel organiseerija, paljude raamatute puhul ka autor ja koostaja. Alates 1994. aastast juhtis Leo Õispuu esimehena Memento suurimat organisatsiooni –Memento Tallinna Ühendust. Aastail 2005-2007 ja 2015-2018 oli Leo Õispuu valitud Eesti Memento Liidu esimeheks, pärast seda aga auesimeheks.  Teenete eest Eesti Riigi ees autasustas Vabariigi President Leo Õispuud 1998. aastal Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgiga.
Mälestus Leo Õispuust, tema mõtted ja kavandatu elab Mementos edasi.


Eesti Memento Liit ühendab kommunistliku okupatsioonivõimu repressioonide all kannatanute mittetulundusühinguid ja seltsinguid.

Memento ühendab inimesi, keda vangistati ja piinati ning kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest ja kannatasid võõrvõimu kuritegude tõttu. Mementosse kuuluvad ka Siberi vangilaagrites sündinud.

Liidu eesmärk on toimepandu talletamine rahva ühismällu ja saatuste dokumenteerimine, kuritegude rahvusvahelise hukkamõistu saavutamine ja represseeritute toimetulekuks parimate võimaluste leidmine.

Eesti Memento Liit on osalenud seadusloomes ja riiklike komisjonide tegevuses. On tehtud palju tööd represseeritute andmebaasi koostamisel ja mahukate kogumike avaldamisel ning stalinismiohvrite mälestuse jäädvustamisel.

Eesti Memento Liit publitseerib raamatuid, kogumikke ning kaks korda aastas ilmub ajaleht “Teataja”.

Eesti Memento Liit ja ühendused korraldavad mälestusüritusi, konverentse ja kokkutulekuid.

Eesti Memento Liidu missioon on isamaaliste aadete hoidmine kasvavale põlvkonnale edasi andmiseks ning rahvusvahelise koostöö arendamine eestlastele osaks saanud kannatuste mõistmisel.

Eesti Memento Liitu kuulub 16 ühendust, ligikaudu 2000 liikmega.

-->