Eesti Memento Liit ühendab kommunistliku okupatsioonivõimu repressioonide all kannatanute mittetulundusühinguid ja seltsinguid.

Memento ühendab inimesi, keda vangistati ja piinati ning kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest ja kannatasid võõrvõimu kuritegude tõttu. Mementosse kuuluvad ka Siberi vangilaagrites sündinud.

Liidu eesmärk on toimepandu talletamine rahva ühismällu ja saatuste dokumenteerimine, kuritegude rahvusvahelise hukkamõistu saavutamine ja represseeritute toimetulekuks parimate võimaluste leidmine.

Eesti Memento Liit on osalenud seadusloomes ja riiklike komisjonide tegevuses. On tehtud palju tööd represseeritute andmebaasi koostamisel ja mahukate kogumike avaldamisel ning stalinismiohvrite mälestuse jäädvustamisel.

Eesti Memento Liit publitseerib raamatuid, kogumikke ning kaks korda aastas ilmub ajaleht “Teataja”.

Eesti Memento Liit ja ühendused korraldavad mälestusüritusi, konverentse ja kokkutulekuid.

Eesti Memento Liidu missioon on isamaaliste aadete hoidmine kasvavale põlvkonnale edasi andmiseks ning rahvusvahelise koostöö arendamine eestlastele osaks saanud kannatuste mõistmisel.

Eesti Memento Liitu kuulub 16 ühendust, ligikaudu 2000 liikmega.